Polityka prywatności Serwisu Liberty Investments

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla formularza rekrutacji oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Serwisie dane kontaktowe;

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne. 1

1. Administrator

2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

3. Zabezpieczenie danych osobowych

4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

5. Prawo sprzeciwu

6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w trakcie kontaktu z nami 3

8. Kontakt z nami za pośrednictwem e-mail lub numer telefonu

9. Rekrutacja

 

Część I – Postanowienia ogólne

 

§1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Liberty Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasz adres to ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer KRS to 806050, a NIP to 9820385446. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. Listownie na adres korespondencyjny: Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź
  2. e-mailem na adres: ,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 665 392 233.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem libertyinvetsments.pl oraz jej podstrony,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

§3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu. 

§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki. 

§5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 3. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 4. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

§7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie libertyinvetsments.pl oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami za pośrednictwem e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie;
 • W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Liberty.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług                   i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Serwisu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Serwisu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Liberty.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
 • Agencjom marketingowym,
 • Podmiotom z grupy Liberty.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

 • potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 • Prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych  z wewnętrznymi celami grupy Liberty albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

 

§9 Rekrutacja

Jeżeli przesyłasz do nas CV w ramach zakładki „Kariera”,  zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem.
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych przez kandydata na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w przypadku rekrutacji na stanowisko pracy:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:
   • poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora,
   • zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochronie mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę
   • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed nimi;
  3. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku rekrutacji na współpracownika:
 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na: poszukiwaniu współpracowników, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora, prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy, zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, lub ochronie mienia lub tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, a także na dochodzeniu ewentualnych roszczeń i obronie przed nimi;
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Podmioty wspierające proces rekrutacji (m. in. branżowe portale internetowe, portale pośrednictwa pracy),
 • Podmioty świadczące usługi kadrowe, audytowe i prawne,
 • Podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
 • Operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • Media społecznościowe (np. LinkedIn),
 • Podmiotom grupy Liberty.

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.